insucare powered

WIA uitkering eigenrisicodrager?

De aanleiding voor deze wet (WIA) was het grote aantal mensen dat een beroep deed op de WAO. In de nieuwe wet staat werken voorop. Werknemers en werkgevers worden met financiële prikkels gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden.

Om het beroep op uitkeringen in te perken zijn al eerder wettelijke maatregelen getroffen, zoals de invoering van de Wet verbetering poortwachter, waarin normen zijn opgenomen voor de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Ook is de wettelijke loondoorbetalingstermijn verlengd naar 104 weken. 

Arbeidsongeschiktheidsklassen WIA

De WIA kent drie soorten langdurig verzuim/ arbeids(on)geschiktheid:

- Minder dan 35% arbeidsongeschikt
- Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, óf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA)
- Minstens 80% én duurzaam arbeidsongeschikt (IVA)

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door UWV. Normaal gesproken vindt deze keuring plaats nadat je (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt bent. 

Wanneer een WIA uitkering?

Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na 104 weken te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet voorziet werknemers van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. In de WIA wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en anderzijds gedeeltelijk arbeidsongeschikten en volledig niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

De WIA kent de volgende regelingen :

  • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 
  • Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel kan hij worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of te gaan) werken.

Wat is de relatie WIA en Eigenrisicodrager?

De WIA is, zoals hierboven is omschreven, is de regeling waaronder de WGA en IVA vallen. Eigenrisicodrager zijn is echter alleen mogelijk voor het WGA-risico. Dit wordt dan ook Eigenridocrager voor de WGA genoemd. Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de WIA. Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Is het risico dat een werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt de werkgever alleen de basispremie. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt de eigenrisicodrager deze de eerste 10 jaar zelf. Dit is te verzekeren bij een publieke of private verzekeraar. 

Meer informatie over Eigenrisicodrager worden?

Heeft u behoefte aan een advies gesprek over het Eigenrisicodragerschap en de WIA? Insucare is een onafhankelijke adviseur, op het gebied van uw werkgever- of werknemersverzekeringen met name Pensioen, Verzuim(arbo), inkomens- en zorgverzekeringen. Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor advies over bestaande en nieuwe regelingen en voor begeleiding bij uitvoeringstrajecten. Maak een afspraak bij Insucare, wij laten u graag verbetermogelijkheden zien.

Insucare is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl