insucare powered

Eigenrisicodrager voor de WGA

Onderdeel van de WIA uitkering is het WGA. Mensen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering; WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ditzelfde geldt voor mensen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het is mogelijk voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden voor WGA. 

Waaruit bestaat de WGA?

De WGA bestaat uit twee fases: de loongerelateerde uitkering (zie 1), gevolgd door de loonaanvullingsuitkering (zie 2A) of de vervolguitkering (zie 2B). Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering geldt het maximum dagloon.

1. De loongerelateerde uitkering WGA
Iemand komt in aanmerking voor deze uitkering indien hij aan de zogeheten referte-eis voldoet. Dit betekent dat de arbeidsongeschikte voorafgaande aan de dag dat hij ziek werd, ten minste 26 weken in de afgelopen 36 weken moet hebben gewerkt. Iemand die niet aan deze eis voldoet krijgt of een loonaanvullingsuitkering (zie 2A) of een vervolguitkering (zie 2B).

De hoogte en duur van de loongerelateerde uitkering zijn hetzelfde als bij de Werkloosheidswet: 75% van zijn WIA-loon (het oude loon) in de eerste twee maanden en de maanden hierop volgend 70%; afhankelijk van het arbeidsverleden is de uitkeringsduur minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). De werknemer krijgt de uitkering gedurende het aantal maanden dat hij in jaren aan arbeidsverleden opbouwde. Dit bestaat uit het fictieve arbeidsverleden (aantal jaren vanaf het jaar waarin de werknemer 18 werd tot 1998) en het feitelijke arbeidsverleden daarna.

2A. De loonaanvullingsuitkering WGA
Iemand die bij de aanvraag van een WGA-uitkering niet voldoet aan de referte-eis of degene die de maximale termijn van de loongerelateerde uitkering heeft doorlopen en nog steeds ziek is, kan in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering. De voorwaarde is dan wel dat die persoon ten minste de helft van zijn (resterende) verdiencapaciteit heeft benut. Is dit niet het geval, dan komt hij in aanmerking voor de vervolguitkering (zie 2B).

Iemand die aan deze eis voldoet, krijgt tot zijn 65e jaar deze uitkering. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon en de (resterende) verdiencapaciteit (de verdiencapaciteit is het loon dat iemand ondanks zijn arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen).

2B. De vervolguitkering WGA
Iemand die minder dan de helft van zijn verdiencapaciteit benut, ontvangt een vervolguitkering. Het UWV keert deze uitkering uit totdat de arbeidsongeschikte de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Afhankelijk van het uitkeringspercentage krijgt iemand een bepaald deel van het minimumloon. Dit betekent dat een arbeidsongeschikte per maand een bedrag krijgt, dat ver onder dit minimum kan liggen. Indien mogelijk kan hij een beroep doen op de Toeslagenwet om dit bedrag aan te vullen.

Eigenrisicodrager WGA

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte wordt er een arbeidsongeschiktheidsuitkering uitgekeerd. Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de WGA betaalt u naast 2 jaar loondoorbetaling bij langdurige ziekte, of gedeeltelijk of niet duurzame arbeidsongeschiktheid, ook de 10 jaar WGA uitkering. Dit is onder te brengen bij een private of publieke verzekeraar. 

Wanneer word ik Eigenrisicodrager voor de WGA?

Is het risico dat uw werknemers een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Door eigenrisicodrager te worden voor de WGA kan een werkgever soms aanzienlijk besparen op  arbeidsongeschiktheidslasten. Een belangrijk gevolg van een keuze voor eigenrisicodragen is dat een werkgever ook de WGA uitkering moet gaan betalen van (ex-) werknemers die al arbeidsongeschikt waren (en misschien zelfs al een WGA-uitkering hadden) op het moment waarop het eigenrisicodragen ingaat, het zogenaamde “inlooprisico”. Laat u hierover goed informeren door een inkomensadviseur. 

Meer informatie over Eigenrisicodrager WGA worden?

Heeft u behoefte aan een advies gesprek over het Eigenrisicodragerschap en de WGA? Insucare is een onafhankelijke adviseur, op het gebied van uw werkgever- of werknemersverzekeringen met name Pensioen, Verzuim(arbo), inkomens- en zorgverzekeringen. Bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht voor advies over bestaande en nieuwe regelingen en voor begeleiding bij uitvoeringstrajecten. Maak een afspraak bij Insucare, wij laten u graag verbetermogelijkheden zien.

Insucare is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl