insucare powered

Financiering

De Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) regelt de bekostiging van de sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen worden gefinancierd uit premies en rijksbijdragen. De WFSV regelt wie premieplichtig is, wat de premiegrondslag is, wat de bestemming is van de premieopbrengsten en welke instanties de premies vaststellen, goedkeuren en innen.

Als werkgever betaalt u bijvoorbeeld een WAO/WIA-basispremie. Deze premie is bedoeld voor de bekostiging van IVA-uitkeringen, WGA-uitkeringen die langer dan 10 jaar bestaan en WGA-uitkeringen die nog geen 10 jaar bestaan voor dat deel van zogeheten loonaanvullingsuitkeringen dat hoger is dan de WGA-vervolguitkering. In 2016 is de WAO-WIA basispremie 5,88%.

De WGA-uitkeringen worden (deels) gefinancierd uit de Werkhervattingskas. U ontvangt als werkgever ieder jaar een beschikking van de belastingdienst waarop drie premiecomponenten staan vermeld:

  • Premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen
  • Premiecomponent WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen
  • Premiecomponent ZW-lasten

De hoogte van deze premiecomponenten is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Uw indeling als kleine, middelgrote of grote werkgever
  • Uw sectorindeling
  • Uw gemiddelde premieloon over een periode van vijf jaar (T-2 / T-6)
  • De voor u betaalde uitkeringen in een kalenderjaar (T-2)

T-2 wil zeggen dat voor het bepalen van de premie in 2016 er wordt gekeken naar de uitkeringen die zijn verstrekt in 2014. U berekent de premies voor 2016 over het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen.

Indeling

Wanneer ben ik een kleine, middelgrote of grote werkgever? En welke consequenties heeft dit voor mij als werkgever?

Voor de indeling kijkt de belastingdienst naar uw premieloon van twee jaar geleden. Voor de premie van 2016 is dit dus uw premieloon in 2014. In onderstaande tabel ziet u de indeling en welke consequenties dit heeft voor uw premieopbouw. 

 Premieloon (2014) Indeling Premieopbouw
 < € 319.000 Kleine werkgever Sectorpremie (100%)
 € 319.000 / € 3.190.000 Middelgrote werkgever Deels sectorpremie & deels gedifferentieerde premie
 > € 3.190.000 Grote werkgever Gedifferentieerde premie (100%)

Wat betekent dit nu? 

Kleine werkgever 

Bent u een kleine werkgever dan betaalt u een sectorpremie. De hoogte van deze premie wordt jaarlijks vastgesteld door het UWV. Heeft u een (ex-)werknemer met een uitkering? Dan telt deze uitkering niet mee in de berekening van uw premie. 

Middelgrote werkgever

Bent u een middelgrote werkgever? Uw premie is opgebouwd uit deels een sectorpremie en deels een gedifferentieerde premie. De verdeling is afhankelijk van de hoogte van uw premieloon. Het aandeel gedifferentieerde premie neemt toe als uw premieloon hoger is. Bijvoorbeeld bij een premieloon van € 462.500 is uw premie opgebouwd uit 95% sectorpremie en 5% gedifferentieerde premie. Bij een premieloon van € 2.760.000 is de verdeling 15% sectorpremie en 85% gedifferentieerde premie. 

Gedifferentieerde premie betekent dat de hoogte van uw premie wordt gebaseerd op de uitkeringen die door het UWV aan uw (ex-)werknemers zijn verstrekt in een kalenderjaar. Voor 2016 wordt er gekeken naar de in 2014 verstrekte uitkeringen. Zijn er geen uitkeringen verstrekt? Dan betaalt u een minimumpremie. Zijn er wél uitkeringen verstrekt? Dan wordt het totaalbedrag aan uitkeringen in dat jaar meegenomen in de berekening van de premie. Naast een minimumpremie, geldt er ook een maximumpremie. 

Rekenvoorbeeld

U bent een middelgrote werkgever in de groothandel (II) met een premieloon (2014) van € 1.500.000. In 2014 is er door het UWV een WGA-uitkering betaalt aan uw ex-werknemer ad. € 15.000. Uw premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen voor 2016 is 0,92%. De minimumpremie voor deze onderneming is 0,29%.

Als werkgever betaalt u hierdoor een premietoeslag van 0,63%. Stel uw loonsom is in 2016 gestegen naar € 1.600.000. Dan betaalt u van de uitkering ad. € 15.000 die aan uw ex-werknemer is verstrekt, € 10.080 terug aan het UWV.

Grote werkgever

Bent u een grote werkgever? Dan betaalt u een volledig gedifferentieerde premie. U betaalt, als er geen uitkeringen zijn verstrekt, altijd de minimumpremie. In 2016 is de minimumpremie 0,12%. Het UWV hanteert ook een maximumpremie, voor grote werkgevers is de maximumpremie in 2016 1,88%. 

Rekenvoorbeeld
U bent grote werkgever in de zakelijke dienstverlening (II) met een premieloon (2014) van € 9.000.000. In 2014 is er door het UWV voor een totaalbedrag van € 35.000 aan WGA-uitkeringen betaalt aan uw ex-werknemers. Uw premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen voor 2016 is 0,70%. De minimumpremie voor een grote werkgever zonder uitkeringslasten is 0,12%.
Uw premietoeslag bedraagt 0,58%. Stel uw loonsom in 2016 is € 9.500.000. U betaalt € 55.100 als toeslagpremie aan het UWV, terwijl er in 2014 voor € 35.000 aan WGA-uitkeringen zijn verstrekt.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl