insucare powered

Wet arbeidsmarkt in balans

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Het kabinet heeft hiervoor een pakket aan maatregelen voorgesteld. Dit pakket aan maatregelen is bekend onder het wetvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’.
Een greep uit het pakket van maatregelen:

  • Ketenbepaling: nu maximaal 3 contracten met een totale duur van 24 maanden. Voorstel: 3 contracten met een totale duur van 36 maanden
  • Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van te voren opgeroepen worden bij onzekerheid over de omvang van de arbeid. Een oproep moet schriftelijk of elektronisch aan de werknemer bekend worden gemaakt.
  • Payrolling mag geen instrument zijn om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Payrollbedrijven worden verplicht de werknemers die zij ter beschikking hebben gesteld dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als die zouden gelden als de payrollmedewerker rechtstreeks in dienst zou zijn bij de opdrachtgever. Bij meerdere opdrachtgevers betekent dit ook meerdere arbeidsovereenkomsten.
  • Ontslagrecht: cumulatie van omstandigheden om een redelijke grond voor ontslag te vormen. Cumulatie is nu niet mogelijk. Bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in combinatie met onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen, kan nu onvoldoende reden zijn voor ontslag.  Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ⅓ maandsalaris per jaar, bij korte periode naar rato
  • Proeftijd van maximaal 5 maanden bij een contract voor onbepaalde tijd
  • Premie WW differentiëren naar aard van het contract: lage premie voor vaste contracten, hoge premie voor flexibele contracten

In de uitgebreide uitwerking van de voorstellen (109 pagina’s) wordt ook een klein artikel gewijd aan ‘doorwerking naar premies voor ZW en WGA’. Als werkgever bent u nu ingedeeld in een sector, waaraan een premie WW, ZW en WGA is gekoppeld. Het kabinet vindt deze premiesystematiek verouderd, het zorgt niet voor een effectieve prikkel en het veroorzaakt grote uitvoeringsproblemen (de overheid ontvangt jaarlijks 10.000 verzoeken voor wijziging van sector).
Het kabinet heeft de ambitie om de sectorpremies te vervangen door een moderne, effectieve en toekomstbestendige vorm van premieheffing.De beschikking Werkhervattingskas, maar ook de premies bij verzekeraars worden onder andere bepaald door de huidige sectorindeling. Het opheffen van deze sectorindeling kan dus de nodige gevolgen met zich meebrengen bij zowel UWV, belastingdienst als verzekeraars. Wordt vervolgd!

 

Afdrukken

Consultatie WGA toerekening 10 naar 5 jaar

De overheid is voornemens om de WGA-lasten van ex-werknemers korter individueel door te belasten aan werkgevers. Op 25 april 2018 is middels een internetconsultatie* een maatregel aangekondigd. Maximaal 10 jaar lang krijgt u als werkgever deze WGA-lasten nu doorbelast. Als de ingediende maatregel doorgaat wordt dit maximaal 5 jaar. Goed nieuws?

Gevolgen van de consultatie

Kijken we naar de reacties op de consultatie dan zijn alle inzenders het er over eens. Deze wijziging gaat:

  1. Weinig tot niks toevoegen aan het doel van deze wetgeving, namelijk het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid.
  2. Geen besparing opleveren voor werkgevers.

De maatregel gaat er o.a. voor zorgen dat de lasten die niet meer individueel kunnen worden doorbelast, worden uitgesmeerd over alle werkgevers via de WAO/WIA-basispremie. Deze basispremie zal hierdoor nog verder verhoogd moeten worden. In de periode 2014 t/m 2018 is de WAO/WIA-basispremie in totaal al met 27% verhoogd. In onderstaand schema kunt u zien welke financiële gevolgen dit de afgelopen jaren heeft gehad:

tabel
Voor de verzekeraars betekent deze maatregel opnieuw een wijziging die van invloed is op het verzekeringsproduct en zijn dienstverlening.

De beoogde inwerkingtredingdatum is 1 januari 2020.
Onderdeel van de maatregel is dat voor een werkgever die voor 1 januari 2020 is teruggekeerd naar UWV de driejaarstermijn vervalt. Je hebt als werkgever dan de mogelijkheid om, in tegenstelling tot nu, binnen de periode van 3 jaar toch eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Het is nu afwachten of de ingezonden reacties resulteren in wijziging of annulering van de maatregel. Onze inschatting is dat de maatregel ondanks de negatieve reacties, wellicht in aangepaste vorm, per 1 januari 2020 van kracht gaat.

* via internet wordt informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid geconsulteerd. Op deze voorstellen kan door iedereen worden gereageerd met als doel om bij te dragen aan een verbetering van de regeling(en).

Afdrukken

Verkorten van de periode van loondoorbetaling bij ziekte

In Nederland moet een werkgever 2 jaar lang het loon doorbetalen van een zieke medewerker. Werkgevers willen dat deze periode korter wordt. De onderhandelaars over een nieuw kabinet lijken daarin mee te gaan.
In Trouw stond onlangs een interessant artikel hierover.

Wat betekent de loondoorbetaling voor eigenrisicodragers en verzekeraars?

De periode van loondoorbetaling bij ziekte is onlosmakelijk verbonden met het eigenrisicodragerschap. In deze periode kan WIA-instroom worden voorkomen. Voor eigenrisicodragers en verzekeraars dus een zéér belangrijke periode. Wat zijn de gevolgen als deze periode wordt verkort? Hoe kijkt u aan tegen de periode van loondoorbetaling? Heeft u al oplossingen doorgevoerd om de kosten draaglijk te houden?

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl