insucare powered

Onderzoek naar ‘Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering’

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het UWV per 1 oktober een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op hun weg naar re-integratie en werkhervatting.

Het is belangrijk om te weten welke vormen van ondersteuning het beste werken en voor wie. UWV gaat mensen die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen (circa 19.000 personen), verdelen in drie groepen:

  1. Controlegroep: de personen in deze groep ontvangen alleen basale dienstverlening als ze daar zelf om vragen.
  2. ExperimentgroepUWV biedt extra persoonlijke ondersteuning aan deze groep.
  3. Reguliere groep: deze groep heeft recht op de huidige basale dienstverlening

Alle deelnemers worden 3 jaar lang gevolgd en worden gevraagd om tijdens het onderzoek een aantal keer een vragenlijst in te vullen. In totaal duurt het onderzoek 4 tot 4,5 jaar.

Meer inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de activering en re-integratiedienst-verlening is nodig. Dat is nu namelijk zeer beperkt.

Een belangrijk onderzoek voor de ontwikkeling van effectieve dienstverlening en schadelastbeheersing. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek.

Afdrukken

Aanpak knelpunten sectorindeling

Minister Koolmees heeft op 29 juni 2018 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij uitlegt welke knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling hij per direct heeft aangepakt.
Onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het per 2020 vervangen van de sectorale differentiatie van de WW-premies door premiedifferentiatie naar de aard van het contract.
Voor een medewerker met een tijdelijk contract moet de werkgever straks een hogere WW-premie betalen dan voor een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd.
Om dit uit te kunnen voeren, wordt de sectorale differentiatie van de WW afgeschaft.  Het is de bedoeling dat de sectorale differentiatie voor de ZW en WGA op termijn ook gaan verdwijnen.

De minister geeft aan dat de sectorindeling de afgelopen jaren een steeds groter hoofdpijndossier is geworden voor de Belastingdienst. Het is vaak moeilijk om de werkzaamheden van de werkgever aan een sector toe te wijzen. En er is een sterke toename van ‘shopgedrag’ door werkgevers tussen sectoren om een zo laag mogelijke premie af te dragen. Dit zorgt voor een sterke toename van aanvragen tot herindeling. Samen met het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken zorgt dit voor een onverantwoord groot beslag op de uitvoeringscapaciteit van de Belastingdienst.

Wat heeft de minister bedacht? Vooruitlopend op het jaar 2020 zijn er een aantal zaken per direct (29 juni 2018 om 17:00 uur) aangepakt:

  1. Wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk per terugwerkende kracht;
  2. Gesplitste aansluitingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen en
  3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en –instellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Deze wijzigingen hebben géén effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.
Er is ook geen direct effect op de advisering rondom eigenrisicodragen. Wel moet er rekening gehouden worden met het opheffen van de sectorale premiedifferentiatie voor de ZW en WGA in toekomst.
Welke (premie-)gevolgen dit heeft, is nu nog niet te zeggen. Uiteraard blijven wij dit op de voet volgen.
Heeft u vragen over de aangepakte knelpunten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Afdrukken

UWV Kennisverslag ‘minder beroep op WGA bij eigen risico dragen?’

Het UWV heeft de WGA-instroom en –uitstroom bij publieke verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers geanalyseerd.

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Het WGA-instroompercentage is het hoogst bij grote bedrijven en het laagst bij kleine bedrijven
  • De uitstroom uit de WGA ligt bij werknemers van eigenrisicodragers structureel hoger dan bij publiek verzekerde werkgevers
  • Er is geen zichtbaar verschil in het WGA-instroompercentage van werknemers van publiek verzekerden en van eigenrisicodragers.

Bij deze analyse is geen rekening gehouden met verschillen in sector, leeftijdsopbouw en geslacht tussen publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.
Ook verschillen tussen verzekeraars zijn niet inzichtelijk voor het UWV.

Verzekeraars hebben aangegeven dat zij de laatste jaren hebben geïnvesteerd in een structurele verbetering van de dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen.
Of dit zich vertaalt in een verschil in WGA-instroompercentage tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers moet dus nog blijken.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl