insucare powered

Begrippenlijst

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ)
De werkgever is verplicht gedurende 52 weken 70% van het salaris uit te betalen met een minimum van het wettelijk minimumloon en een maximum van het max. dagloon.

Wet verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (VLZ)
Dit is de uitbreiding van de WULBZ. De werkgever is verplicht gedurende 104 weken 70% van het salaris uit te betalen met een minimum van het wettelijke minimumloon (enkel in het 1e jaar) en een maximum van het max. dagloon.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA)                                                                                             
Wet die als doel heeft de werkhervatting van Ziektewet-gerechtigden (ook wel vangnetters genoemd) te stimuleren, hun langdurig ziekteverzuim terug te dringen en hun instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) te voorkomen.

WGA Loongerelateerde Uitkering
Uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het verschil tussen het oude (maximum)loon en het met werken verdiende loon. Werkt iemand niet, dan is de uitkering 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. De duur van de WGA-loongerelateerde uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en bedraagt tenminste 3 tot maximaal 38 maanden. (De maximumduur van de loongerelateerde uitkering wordt stapsgewijs afgebouwd naar maximaal 24 maanden). Na afloop van deze uitkering bestaat er recht op een loonaanvullings- of een vervolguitkering.
Lees meer >> WGA

WGA Vervolguitkering
Uitkering die aansluit op de loongerelateerde uitkering en bedraagt een percentage van het minimumloon afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Lees meer >> WGA

WGA Loonaanvulling
Uitkering indien de werknemer tenminste de helft van zijn restverdiencapaciteit benut en bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende gemaximeerde dagloon en de rest- verdiencapaciteit. Lees meer >> WGA

Restverdiencapaciteit
Het bedrag dat de werknemer gezien zijn arbeidsbeperking nog zou kunnen verdienen.

WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Lees meer >> WIA

IVA
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.  Lees meer >> IVA

WGA
Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten. Lees meer >> WGA

Max.dagloon
Dit is het maximale dagloon waarop WIA-uitkeringen worden gebaseerd .

Inlooprisico
Het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt is op moment dat de verzekering ingaat.

Uitlooprisico
Het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt is op moment dat de verzekering eindigt.

WIA-index
Ontwikkeling van de WIA-daglonen. De overheid stelt ieder jaar op 1 januari en 1 juli de hoogte van de WIA-daglonen vast. Lees meer >> WIA

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl