insucare powered

Antwoord op uw vragen

Wat is eigenrisicodragen?

Als eigenrisicodrager (ZW en/of WGA) bent u (financieel) verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker die ziek uit dienst gaat en/of in de WIA terecht komt.

Welke uitkeringen worden door het UWV aan mij toegerekend?

Bent u een middelgrote of grote werkgever, dan worden de WGA-uitkeringen die aan uw (ex-)werknemer worden uitgekeerd, u toegerekend. Hierbij gaat het om:

 • WGA Loongerelateerde uitkering
 • WGA-vervolguitkering
 • WGA-loonaanvullingsuitkering
  Voor de WGA-loonaanvullingsuitkering geldt dat het bedrag dat aan u als werkgever wordt toegerekend niet hoger is dan de hoogte van een WGA-vervolguitkering. U wordt op deze wijze niet 'gestraft' voor een succesvolle re-integratie van uw ex-medewerker.
Een kleine werkgever betaalt een sectorpremie aan het UWV. Uitkeringen aan uw (ex-)werknemer hebben geen, directe, invloed op hoogte van deze premie.

Hoe lang worden WGA-uitkeringen aan mij toegerekend?

De WGA-uitkeringen worden voor een periode van maximaal tien jaar aan u als werkgever toegerekend.

En de Ziektewet-uitkering, wordt deze ook doorbelast?

Met de komst van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is de premiedifferentatie ook van toepassing op de premiecomponent Ziektewet-lasten. Gaat uw werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst, dan ziet u zijn/haar Ziektewet-uitkering twee jaar later terug op uw beschikking Werkhervattingskas.

Worden alle Ziektewet-uitkeringen doorbelast?

Nee. Ontvangt uw werknemer een Ziektewet-uitkering en er is sprake van één van onderstaande situaties? De Ziektewet-uitkering wordt niet aan u doorbelast.

 • Ziek door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.
 • Uw werknemer heeft een no-riskstatus vanwege WAO, WIA, Wajong, WAZ of WSW.
 • Uw werknemer heeft een WIA-afwijzingsbrief waarin staat dat bij een nieuw dienstverband gebruik mag worden gemaakt van de no-riskpolis.
 • Uw werknemer heeft een verklaring van het UWV dat er sprake is geweest van belemmering bij het volgen van onderwijs.

Hoe zie ik of ik een kleine, middelgrote of grote werkgever ben?

U ontvangt jaarlijks van de belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. 
Op deze beschikking vindt u de indeling klein, middelgroot of groot op basis van uw premieloon van twee jaar terug.

Op welke momenten kan ik eigenrisicodrager worden?

Er zijn twee momenten per kalenderjaar waarop het eigenrisicodragerschap ingaat:
- 1 juli 
- 1 januari

Uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden, moet 13 weken voor de gewenste ingangsdatum door de belastingdienst ontvangen zijn. Dus vóór:
- 1 april
- 2 oktober

Ik ben een startende werkgever. Per wanneer kan ik eigenrisicodrager worden?

U kunt met ingang van het moment waarop u werkgever bent eigenrisicodrager worden. Uw aanvraag moet door de belastingdienst ontvangen zijn uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen.

Hoeveel mensen in Nederland hebben een WIA- of ZW-uitkering?

In 2015 waren er 229.800 mensen met een WIA-uitkering, waarvan 72.800 IVA-uitkeringen en 157.000 WGA-uitkeringen. De verwachting is dat dit aantal in 2016 toeneemt naar ± 250.000 WIA-uitkeringen.
Het aantal mensen met een Ziektewet-uitkering bij het UWV bedroeg in 2015 88.000 mensen, waarvan 23.200 mensen die ziek uit dienst zijn gegaan. De verwachting is dat het aantal mensen dat van het UWV een ziektewet-uitkering ontvangt in 2016 afneemt naar ± 86.000. Deze daling wordt mede veroorzaakt door een toename van het aantal eigenrisicodragers. De Ziektewet-uitkeringen die worden verstrekt door eigenrisicodragers zijn niet meegenomen in bovengenoemde aantallen.

Wat is eigenrisicodrager WGA?

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie.

Wat zijn de plus- en minpunten van eigenrisicodrager?

Pluspunten: mogelijk lagere premie en re-integratie van de(ex)medewerker in eigen beheer

Minpunten:
Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft u de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:
 • betaling van zijn WGA-uitkering;
 • betaling van zijn re-integratie;
 • begeleiding bij zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
U heeft de mogelijkheid om het eigen risicodragerschap te verzekeren via een verzekeraar. Belangrijk daarbij is om de vergoeding van de re-integratiekosten en de re-integratieverplichtingen conform de polisvoorwaarden goed door te nemen.

Welke premies betaal ik als werkgever?

WAO/WIA-basispremie en een gedifferentieerde WGA-premie, die afhankelijk is van uw sector, uw loonsom en WIA-instroom.

Kan ik op elk moment kiezen voor het eigenrisicodragerschap?

Twee maal per jaar kunt u kiezen om eigenrisicodrager te worden, per 1 januari en 1 juli en van elk jaar. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk 13 weken van tevoren bij de belastingdienst worden ingediend. (respectievelijk 31 maart  of 2 oktober)

Kan ik op elk moment weer terug keren naar het UWV?

De keuze voor het eigenrisicodragerschap is in beginsel een keuze voor de langere termijn. U heeft echter de mogelijkheid om twee keer per jaar het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als bij het aanvragen van het eigenrisicodragerschap. Let op! Keert u terug naar het UWV, dan kunt u niet eerder dan drie jaar later opnieuw eigenrisicodrager worden. U bent op dit moment dus verplicht drie jaar lang bij het UWV verzekerd.

Wat is het verschil tussen eigenrisicodrager en twee jaar verplichting doorbetaling bij ziekte?

Voor een medewerker in vaste loondienst bent u als werkgever wettelijk verplicht het loon voor 104 weken door te betalen, na 104 weken komt uw arbeidsongeschikte medewerker mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Bent u eigenrisicodrager dan bent u 10 jaar verplicht de WGA uitkering te voldoen en de betaling van de re-integratie van de zieke medewerker.

Voor welke termijn gaat het eigenrisicodrager schap in?

Voor de duur van drie jaar

Kan ik kiezen voor eigenrisicodrager als ik op dit moment zieke medewerkers heb?

Ja, dat is mogelijk. Zeker als u bestaande WIA-dossiers en/of langdurige ziektegevallen hebt, kan het lonend zijn om te onderzoeken of eigenrisicodragen voor u als organisatie interessant is. Lopende dossiers waarvan de eerste ziektedag ligt voor de datum dat u eigenrisicodrager bent geworden, blijven achter bij het UWV.

Afdrukken

Snel weten of u ERD moet worden?
Wilt u snel weten of het ERD voor uw organisatie van belang is? Vul dan onderstaande vragen in!

Indien gewenst kunt u hier relevante documenten uploaden

Selecteer de bestanden op uw computer terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt
U kunt ook e-mailen naar info@eigenrisicodrager.info voor vragen of het toesturen van documenten.
Contactgegevens

Insucare
Gebouw Vierlander
Fellenoord 21
5612 AA Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 873
5600 AW Eindhoven

www.insucare.nl